Veiledet praksis i psykiatri
2011-2012 - VPP2002 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL 1004 -Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
  • SPL 1004MED - Medikamentregning
  • VPS1002 - Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

  •  PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

  • har kunnskaper om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med psykiatriske lidelser

Ferdigheter

  • anvender kunnskaper i utøvelsen av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med psykiatriske lidelser
  • reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell kompetanse

  • deltar i diskusjoner om faglige og etiske problemstillinger
  • kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPP2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav beskrevet i vurderingsporteføljen må være godkjent for å få bestått praksisperiode.

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.