Veiledet praksis i psykiatri
2011-2012 - VPP2002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL 1004- Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
  • SPL 1004MED- Medikamentregning
  • VPS 1002- Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

 PRU2002D

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
*har kunnskaper om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med psykiatriske lidelser

Ferdigheter
*anvender kunnskaper i utøvelse av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med psykiatriske lidelser
*reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell kompetanse
*deltar i diskusjoner om faglige og etiske problemstillinger
*kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
 Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Egne kriterier i vurderingsskjema for VPP2002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis.
Gjennomført pedagogisk framlegg i grupper i løpet av 2. studieenhet
Muntlig og skriftlig refleksjon
Andre arbeidskrav beskrevet i vurderingsportefølge
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksisperiode

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplan for studieenhet 2. Denne er klar innen 1. juli.