Veiledet praksis i psykiatri
2011-2012 - VPP2012 - 15sp

Forutsetter bestått

 • SPL 1004 -Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
 • SPL 1004MED - Medikamentregning
 • SPL1012
 • SPL1092
 • VPK2002 eller VPM2002

Anbefalt forkunnskap

 •  PRU2002 eller PRU2002D - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • har kunnskaper om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med psykiatriske lidelser

Ferdigheter

 • anvender kunnskaper i utøvelsen av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med psykiatriske lidelser
 • reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell kompetanse

 • deltar i diskusjoner om faglige og etiske problemstillinger
 • kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

 Egne kriterier i vurderingsskjema for VPP2012

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2012, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav beskrevet i vurderingsporteføljen må være godkjent for å få bestått praksisperiode.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2.