Veiledet praksis i psykiatri
2011-2012 - VPP3002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL2022D- Sykdomslære
  • VPK2012 eller VPM2012

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
*har kunnskaper om grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med psykiatriske lidelser

Ferdigheter
*anvender kunnskaper i utøvelsen av sykepleiehandlinger til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med psykiatriske lidelser
*reflekterer over personlig og faglig utvikling

Generell kompetanse
*deltar aktivt i diskusjoner om faglige og etiske problemstillinger
*kan utføre sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPP3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

  • Dokumentert tilstedeværelse i praksis
  • Gjennomført pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av 2.studieenhet
  • Muntlig og skriftlig refleksjon

Andre arbeidskrav beskrevet i vurderingsportefølge
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksisperiode

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2