Veiledet praksis i sykehjem
2011-2012 - VPS1002 - 15sp

Forutsetter bestått

Underskrevet taushetsløfte

PRU1002

Anbefalt forkunnskap

 •  SPL1004
 •  SPL1012
 •  SPL1092

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Har kunnskap om grunnleggende behov og normal aldring i praktiske situasjoner
 • Har kunnskap om krav til kvalitet i pleie -og omsorgsstjenesten.

Ferdigheter

 • Utfører forsvarlig stell og pleie under veiledning
 • Gjennomfører generelle hygieniske prinsipper.
 • Benytter refleksjon over egen fagutøvelse under veiledning
 • Kan anvende kunnskap innenfor basisområdene i legemiddelregning og delta i ulike administrasjonsmåter.

Generell kompetanse

 • Oppnår erfaring med sykepleieyrket gjennom deltagelse i arbeidsfellesskapet
 • Deltar i diskusjoner om relevante yrkesetiske problemstillinger.

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter i sykehjem

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring, veiledning i grupper og individuelt, refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksisperioden vurderes av daglig veileder i praksis og høgskolelærer/-lektor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPS1002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

 Studenten skal ha godkjent arbeidskravene beskrevet i vurderingsporteføljen

Læremidler

 Pensumliste for studieenhet 1 i undervisningsplanen er klar innen 1. juli 2011