Veiledet praksis i sykehjem
2011-2012 - VPS1002D - 15sp

Forutsetter bestått

Underskrevet taushetsløfte

PRU 1002

Anbefalt forkunnskap

 

  •  SPL1003
  •  SPL1012
  •  SPL1092

Forventet læringsutbytte

 Kunnskaper
* Har kunnskap om grunnleggende behov og normal aldring i praktiske situasjoner.
* Har kunnskap om krav til kvalitet i pleie -og omsorgsstjenesten.

 Ferdigheter
* Utfører forsvarlig stell og pleie under veiledning
* Gjennomfører generelle hygieniske prinsipper.
* Benytter refleksjon over egen fagutøvelse under veiledning
* Kan anvende kunnskap innenfor basisområdene i legemiddelregning og delta i ulike administrasjonsmåter

 Generell kompetanse
* Oppnår erfaring med sykepleieyrket gjennom deltagelse i arbeidsfellesskapet
* Deltar i diskusjoner om relevante yrkesetiske problemstillinger.

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter i sykehjem

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring, veiledning i grupper og individuelt.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksisperioden vurderes av daglig veileder i praksis og høgskolelærer/lektor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPS1002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten skal ha godkjent arbeidskravene beskrevet i Vurderingsporteføljen.

Læremidler

 Pensumliste for studieenhet 1 i undervisningsplanen er klar innen 1. juli 2011