Informasjons- og publiseringsteknologi
2011-2012 - IMT1041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kan forklare og gjøre rede for sentrale begreper innenfor fagfeltet. 
 • Kandidaten kan oppsummere gjeldende kunnskap, drøfte mulige løsninger og treffe begrunnede valg.
 • Kandidaten kan gjengi hovedtrekkene i den historiske utviklingen innenfor fagfeltet samt forklare innvirkningen på samfunnet.

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne gjennomføre prosjekter og fremstille en faglig rapport.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan benytte relevante publiseringssystemer for å formidle informasjon.
 • Kandidaten kjenner til sentrale samhandlingssystemer som muliggjør arbeid i grupper både lokalt og på distanse.

Emnets temaer

 INFORMASJONSTEKNOLOGI
 - Historie
 - Datasystemers oppbygning og virkemåte
 - Datakommunikasjon og nettverk
 - Periferienheter
 - Informasjonssikkerhet
 - Anvendelser av IT-systemer
 - Personvern
 

 PUBLISERINGSTEKNOLOGI
 - Historie
 - Web-teknologi
 - Web-design
 - Bildebehandling
 - Opphavsrett
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
 •  Vurdering av prosjekt (teller 40%)
 •  Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor på skriftlig eksamen benyttes periodisk hvert fjerde år, neste gang i 2011.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt(er) må taes neste gang emnet kjøres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Fem av laboppgavene må være godkjent.

Læremidler

Hovedbok

 • Computers Are Your Future, Introductory, 12/E, Cathy LaBerta, ISBN-13:  9780132545181, Prentice Hall

Anbefalt støttelitteratur

 • Learning Web Design, Third Edition, Jennifer Niederst Robbins, ISBN 13: 9780596527525, O'Reilly Media