Typografi
2011-2012 - IMT1101 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene har tilegnet seg en grunnleggende fagterminologi og grunnleggende praksiskunnskaper om typografisk design.

Emnets temaer

Grafisk kommunikasjon: introduksjon
Manuskriptbehandling og tegnsetting
Orddeling og justering
Skriftkunnskap og detaljtypografi
Skrift- og typografihistorie
Bokens elementer og arkitektur
Ombrekking: emnestruktur kontra artefaktstruktur
Tilgangsstruktur og navigasjon
Sideutforming og komposisjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeprosjekter, med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensur - eller - ekstern og intern sensur.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Gruppeprosjektene må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

  • Lund, Ole] (1991). Skriftprøver (28 siders utdrag). Oslo: Brødrene Fossum
  • Rannem, Øyvin (2005). Typografi og skrift . Oslo: Abstrakt Forlag
  • Vinje, Finn Erik (1998). Skriveregler  (utgave 7 eller nyere; bokmål eller nynorsk). Oslo: Aschehoug
  • Forelesninger og tavlenotater

Anbefalt støttelitteratur:

  • Adobe Type Library: Reference book.  Third edition (2008). Berkeley: Peachpit Press
  • Kvern, Olav Martin og David Blatner (2008). Real world Adobe Indesign CS4 . Berkeley: Peachpit Press

Supplerende opplysninger

Det gis ikke karakter på de obligatoriske gruppeprosjektene. For studenter ved Bachelor i mediedesign kan imidlertid prosjektene etter eget valg inngå i den endelige mappevurderingen (med interne og eksterne sensorer) av praktiske prosjekter ved avslutning av studiets tredje og siste år.