Webdesign
2011-2012 - IMT1291 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha en grunnleggende forståelse for og ferdigheter i visuell utforming av nettsider. De skal kunne planlegge og gjennomføre utviklingen av websider og nettsteder som baserer seg på de viktigste klientbaserte webteknologiene så vel som grunnleggende forståelse for serverbaserte publiseringsløsninger. Studentene skal også selvstendig kunne vurdere og beskrive de viktigste aspektene ved et nettsteds brukervennlighet, måloppnåelse og informasjonsarkitektur og videre kunne beslutte hvilke eventuelle endringer som skal til for å heve kvaliteten til nettstedet/-siden.

Emnets temaer

 •  Grunnleggende webteknologi-forståelse
 •  (X)HTML (for struktur)
 •  CSS (for presentasjon)
 •  JavaScript (for fleksibilitet)
 • Publiseringsløsninger
 •  Bilder og illustrasjoner på nett
 •  Utvikling av webgrafikk
 •  Informasjonsarkitektur, struktur og informasjonsflyt med fokus på brukervennlighet
 •  Søkemotoroptimalisering
 •  Form og funksjon (webdesign)
 •  Webservere og nettverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer
Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 20 %)
 •  Praktisk individuell hjemmeeksamen, 24 timer (teller 40 %)
 •  Gruppeprosjekt med muntlig fremføring og medstudentvurdering av presentasjonsdelen (teller 40 %)

Alle deler må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 •  Skriftlig eksamen vurderes av faglærer og ekstern sensor
 •  Hjemmeeksamen vurderes av intern sensor. Sensurveiledning evalueres av ekstern sensor.
 •  Gruppeprosjektet vurderes av intern sensor. Sensurveiledning evalueres av ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil kun gjennomføres kontinuasjon for skriftlig eksamen og hjemmeeksamen. Gruppeprosjektet må tas neste gang emnet kjøres.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen hjelpemidler er tillatt ved skriftlig eksamen. Det er fri bruk av hjelpemidler ved hjemmeeksamen og prosjekt, men samarbeid mellom enkeltpersoner eller grupper er ikke tillatt. Innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Læremidler

 • Terry Felke-Morris (2011), Basics of Web Design : HTML5 & CSS3 , Pearson/Addison-Wesley. ISBN: 978-0137003389
 • Lisa Sabin Wilson (2011), WordPress for Dummies , 4th edition, Jon Wiley & sons. ISBN: 978-1118073421