Typografihistorie
2011-2012 - IMT2312 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT1101 - Typografi

Forventet læringsutbytte

Studentene har ervervet seg en oversikt og grunnleggende forståelse av skrift- og typografihistorien og den historiske utviklingen innen moderne grafisk design. De kan også demonstrere en mer utførlig kunnskap om et begrenset antall temaer innen emneområdet.

Emnets temaer

Skrifthistorie
Trykkteknikkenes historie
Typografihistorie
Moderne grafisk design
Typografisk diskurs i det 20. århundre

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Essay (teller 45%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 55%)
Summativ karaktervurdering av to essay etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern og/eller ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

  • Carter, Sebastian. (2002). Twentieth century type designers . Second ed. London: Lund Humphries (utvalgte kapitler)
  • Den klassiske skrifttradisjonen i Roma  (2004). Artikkelsamling.
  • Kinross, Robin (2004). Modern typography: an essay in critical history . Second ed. London: Hyphen Press
  • Meggs, Philip B. og Alston W. Purvis (2006). Meggs "History of graphic design".  Fourth ed. New York: John Wiley
  • Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet er i utgangspunktet kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.

Emnet er basert på forelesninger, seminarer og ekskursjoner, inkludert en guidet studietur til Roma, skriving av to essay (hvorav ett i forbindelse med studieturen til Roma). Avsluttende eksamen. Studieturen til Roma er ikke obligatorisk og den må i utgangspunktet finansieres av studentene selv.

Støttelitteratur:
- Coldevin, Axel (1998). Epoker i Europas stilhistorie . Oslo: Aschehoug
- Gombrich, E.H. (2003). Verdenskunsten . 4. norske utgave. Oslo: Aschehoug
-- Twyman, Michael (1998). The British Library guide to printing: history and techniques . London: British Library