Webutvikling
2011-2012 - IMT2541 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  •  IMT1241 Grunnleggende programmering i Java, eller tilsvarende kunnskap i grunnleggende programmering.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha erfaring med installering, tilpasning og grafisk tilrettelegging av minst tre forskjellige åpen kildekodebaserte publiseringsløsninger. De skal kunne beherske og forklare grunnleggende serversideteknologi og selvstendig kunne planlegge utviklingen av et serversidebasert nettsted, brukerfokusere tilpasningen, tilpasse løsningen til visningsmedioum og lage egenutviklede moduler til publiseringsløsninger og implementere disse.

Emnets temaer

  •  Grunnleggende programmering i PHP
  •  Introduksjon til databaser (MySql)
  •  Installering av publiseringsløsninger
  •  Oppbygging av layout, struktur og grafisk uttrykk i publiseringsløsninger
  • Tilpasning til ulike visningsmedier
  •  Moduler i publiseringsløsninger
  •  Webservere og nettverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnets pedagogiske metoder baserer seg på at studenten selv må gjennomføre implementasjon, programmering og tilpasning av webløsninger for å kunne nå læringsmålene.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  •  Ett individuelt prosjektarbeid med muntlig presentasjon (teller 40 %)
  •  Ett gruppeprosjekt med muntlig presentasjon og medstudentvurdering av presentasjonsdelen (teller totalt 60 % hvorav medstudentvurdering teller 20 %)

Hver del må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Prosjektene sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon, prosjektene må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Det er fri bruk av hjelpemidler i prosjektene, men samarbeid mellom grupper er ikke tillatt. Innleverte besvarelser må være unike og ikke bære preg av å være kopiert fra andre kilder.

Læremidler

Horgen, Webprogrammering i PHP, 3. utgave, tisip/Gyldendal akademisk, 2009

Stern/Damstra/Williams, Professional WordPress - Design and Development, Wiley Publishing, 2010

Erstatter

IMT2511