Objektorientert systemutvikling
2011-2012 - IMT3102 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT2243 - Systemutvikling

Anbefalt forkunnskap

IMT1082 Objektorientert programmering  

Forventet læringsutbytte

Kandidaten har kunnskaper om smidig systemutvikling og Open Source-basert systemutvikling. Videre har man forståelse for Design Patterns og relevansen av å benytte dette ved programvaredesign. Kandidaten kjenner tradisjonelle og moderne programvarearkitekturer.

Kandidaten har ferdigheter til å gjennomføre analyse og design i systemutviklingsprosjekter basert på objektorientert modellering og spesifiseringsteknikker med anvendelse av modelleringsspråket UML. Ved å anvende prinsipper for organisering av løsninger kan kandidaten gi faglig begrunnede forslag til programvarearkitektur for små og middels store programvareløsninger.

Emnets temaer

  •  Smidige systemutviklingsprosesser
  •  Open Source Software Development
  •  Objektorientert analyse og design
  •  Modellering i UML
  •  Patterns (mønstre) for arkitektur og design
  •  Programvarearkitektur (Lagdelingsarkitektur, Service Oriented Architecture, Cloud Computing)
  •  Nyere trender innen fagfeltet objektorientert systemutvikling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

 Mappevurdering
I emnet inngår tre gruppearbeider (delleveranser i et prosjektarbeid) og tre individuelle innleveringer. Presentasjonsmappa som gir grunnlag for sensur skal bestå av fire av disse arbeidene. Emnelærer bestemmer et individuelt og et gruppearbeid, og studenten velger selv et individuelt og et gruppearbeid. Endelig karakter settes av intern sensor utfra en helhetsvurdering.
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt ved neste gangs ordinære avvikling.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Artikkelsamling og nettkilder som oppgis på hjemmesiden

 + evt. en pensumbok som avklares før studiestart