Strategisk design
2011-2012 - IMT3950004 - 5sp

Forutsetter bestått

  • IMT1101 - Typografi

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter avsluttet emne ha ervervet seg grunnleggende kunnskaper om merkevarebygging og utvikling av en virksomhets strategiske virtual-identitet, så vel som operasjonell kunnskap om bedriftsprofilering i form av utvikling av et grafisk designprogram. Studentene skal også ha ervervet seg en kritisk forståelse av merkevarenes funksjoner i det moderne forbrukersamfunnet.

Emnets temaer

- Markedsføring og design
- Merkevarebygging og merkevareledelse
- Forbrukersamfunnet og merkevarer
- Logoer og varemerker
- Skrift som merkevaremarkør
- Bedriftsprofilering, visuell identitet og grafiske designprogrammer

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuelt prosjekt med formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (60 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig)

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r)

Læremidler

- Hem, Leif Egil og Nina M. Iversen (red.) (2004). Perspektiver på merkevareledelse . Bergen: Fagbokforlaget
- Klein, Naomi (2001).  [No logo]: med merkevareterroristene i siktet . Oslo: Forlaget Oktober
- Mollerup, Per (1998). Marks of excellence: The history and taxonomy of trademarks . London: Phaidon
- Rybakken, Bjørn (2004). Visuell identitet . Oslo: Abstrakt forlag
- Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Supplerende støttelitteratur (i høgskolebiblioteket):

- Designmanualer fra virksomheter i privat og offentlig sektor. Referanser oppgis underveis i emnet.
- Rögener, Stefan, Albert-Jan Pool and Ursula Packhäuser (1995). Branding with type . California: Adobe Press

Emnet byr kun på et begrenset antall forelesninger og baserer seg i stor grad på selvstudium og et individuelt designprosjekt innen branding og/eller bedriftsprofilering med blant annet utvikling av en rekke grunnleggende designelementer og dokumenttyper (eksempelvis logo, visittkort, brevark, markedsføringsmateriale, emballasje, nettsted), og eventuelt en enkel designmanual. I tillegg skal en prosjektrapport utarbeides. Prosjektrapporten skal inneholde referanser til emnets læremidler.

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.