Informasjonsarkitektur
2011-2012 - IMT3950006 - 5sp

Forutsetter bestått

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
  • IMT2072 - Ergonomi i digitale medier

Forventet læringsutbytte

Emnet introduserer ulike tradisjoner og prinsipper for etablering av brukersentrerte informasjonskategorier og deres organisering, samt design av aksesstruktur og tilhørende navigasjons- og søkeinnretninger. Studenten skal etter gjennomført emne på en konstruktiv måte kunne bidra til å utvikle effektive og brukersentrerte informasjonsarkitekturer for kommersielle og offentlige nettsteder. Emnet baserer seg i all hovedsak på et praktisk gruppeprosjekt der studentene designer eller redesigner et nettsted basert på brukersentrert designmetodikk som inkluderer scenariobygging og iterativ prototyping. Informasjonsarkitektur har i senere tid utkrystallisert seg som et sentralt kunnskapsfelt ved utvikling av store og komplekse nettsteder, tunge e-handelsprosjekter og interaktive webtjenester. Det er åpenbart at informasjonsarkitekturen legger avgjørende premisser for en applikasjons effektivitet og brukervennlighet.

Emnets temaer

- Hierarkisk og fasettbaserte klassifisering
- Automatisk og intellektuell indeksering
- Thesaurusbygging
- Metadata
- Informasjonsgjenfinning og søkefunksjonalitet
- Emnekart
- Sosial navigasjon
- Personas og scenarier

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeprosjekt med formativ-iterativ underveisveiledning.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (60 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av emnelærer og/eller emneansvarlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

- Garrett, Jesse James (2003). The elements of user experience: User-centered design for the web . New York / Berkeley: American Institute of Graphic Arts / New Riders.

- Rosenfeld, Louis and Peter Morville (2006). Information architecture for the World Wide Web . Third edition. California: O'Reilly

Annet:
- Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet byr kun på et begrenset antall forelesninger og baserer seg i stor grad på selvstudium og et gruppeprosjekt som inkluderer design av et nettsted med fokus på brukersentrert systemutviklingsmetodikk med etablering av personas og scenarier samt iterativ prototyping.

Anbefalt støttelitteratur:
- van Duyne, Douglas K. (2003). The design of sites . Boston: Addison-Wesley
- Cederholm, Dan (2004). Web standards solutions: The markup and style handbook . Berkeley: Apress

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.