Brukskvalitet og menneskelige faktorer
2011-2012 - IMT4032 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten skal kunne gjøre rede for den kritiske faktoren brukervennlighet ved ulike typer utviklingsarbeid.
 • Emnet skal bidra til at studenten kan drøfte menneskelige faktorer og sluttbrukernes behov og forutsetninger for design av brukergrensesnitt i digitale medier.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne analysere og forholde seg kritisk til faktoren brukervennlighet eller brukskvalitet ved utvikling av eksempelvis kommersiell programvare, pedagogisk programvare, multimedieapplikasjoner, e-handelsløsninger, webtjenester og håndholdte enheter.

Generell kompetanse

 • Studenten skal gjennom fokus på brukervennlighet og brukskvalitet kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesseer.

Emnets temaer

 • Brukskvalitet: sentrale konsept (inkludert mentale modeller, affordance, constraints, mapping, visibility, feedback)
 • Persepsjon
 • Hukommelse
 • Menneskelige feilhandlinger
 • Design for alle: funksjonshemmede og teknologibruk
 • Kunnskap i hodet, i kroppen, i grensesnittet, i verden
 • Metaforer og idiomer i grafiske brukergrensesnitt

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)
Annet

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
2 stk Essay (versjon 2)
Begge deler må bestås.

Skriftlig eksamen teller 60 %, essay teller 40 %.

Første versjon av de to essayene leveres til godkjenning (se obligatorisk arbeidskrav). Ny versjon (versjon 2) leveres for vurdering. Det settes en karakter etter helhetlig vurdering av de to essayene.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Skriving av to essay (versjon 1 à 1500–2500 ord) og aktiv deltakelse ved gjennomføring av praktiske gruppeoppgaver.

Læremidler

 • Benyon, David (2010). Designing interactive systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design . Second edition. Reading, Mass.: Addison-Wesley
 • Moggridge, Bill (2007). Designing interactions . Cambridge, Mass.: MIT Press

Med forbehold; oppdatert litteraturliste presenteres ved semesterstart August 2011.