Prosjektstyring og systemutvikling
2011-2012 - IMT4062 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Prosjektstyring som arbeidsform får stadig større utbredelse og anvendes innen et bredt spekter av arbeidsoppgaver, også ved utvikling av multimedie-applikasjoner og interaktive webtjenester.

Kunnskaper

 • Studentene kan gjøre rede for  l moderne systemutviklingsmodeller og deres relevans i prosjekt- sammenheng.
 • Studentene kan  analysere og drøfte  de forskjellige stadier i et utviklingsprosjekts forløp og kan diskutere utfordringer knyttet til de ulike stadiene.

Ferdigheter

 • Studentene har erfaring med og har lært seg å perfeksjonere prosjektet som arbeidsform i teori og praksis.

Generell kompetanse

 • Studentene kan på en effektiv måte anvende og implementere kunnskap fra studiets kjernefag i prosjekt- og systemutviklingssammenheng.

Emnets temaer

 • Prosjektstyringsteori
 • Prosjekt som arbeidsform
 • Metoder og teknikker for prosjektplanlegging
 • Systemutviklingsmodeller: Tradisjonelle (fossefallsmodellen) kontra moderne (iterative og inkrementelle) utviklingsmodeller og deres innflytelse på prosjektstyringen
 • Kvalitetsplanlegging
 • Analyse, design, implementering, testing, vedlikehold
 • Bruk av IT-basert prosjektstyringsverktøy

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (60 %). Rapport fra gruppeprosjekt (40 %)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinær eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Aktiv deltakelse i et praktisk gruppeprosjekt. Muntlig framføring av prosjektarbeid

Læremidler

Et utvalg av slik eller tilsvarende:

 • Bang, Stig, et al. 1996. Kvalitetsstyring i systemudvikling . København: Teknisk Forlag
 • Burke, Rory. 1999. Project management: planning and control . Tredje utgave. Chichester: John Wiley
 • England, Elaine og Andy Finney. 2002. Managing multimedia: project management for web and convergent media . Tredje utgave. Harlow: Addison-Wesley
 • Friedlein, Ashley. 2001. Web project management: delivering successful commercial web sites . San Francisco: Morgan Kaufmann
 • Meister, David og Thomas P. Enderwick. 2001. Human factors in system design, development and testing . Hoboken, New Jersey: Lawrence Erlbaum
 • Statens informasjonstjeneste. 1999. Verdensveven: formidling av offentlig informasjon . Oslo: Statens  informasjonstjeneste
 • Winograd,  Terry (red.) 1996. Bringing design to software . Reading, Massachusetts: Addison-Wesley