Medieteknologi i et historisk og samfunnsmessig perspektiv
2011-2012 - IMT4082 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha en god forståelse av den samfunnsmessige og informasjonsteknologiske konteksten som brukersentrert medie- design inngår i og i den forbindelse.

Ved å bringe historien til medie- og teknologistudier, og dermed situere dagens medier og medieteknologi i historien , vil det kunne åpenbare seg interessante historiske paralleller til dagens medie- og informasjonsteknologiske utvikling som kan ha produktivnytteverdi i utviklings- og designsammenheng.Gjennom hele historien har dominerende kommunikasjons- modi bidratt til å definere  og gi kraft til ulike samfunnsformasjoner.

Kunnskaper

  • Studenten kan gjøre rede for sentrale medie- og informasjonsteknologier og deres konstituerende egenskaper, sosiale karakter og utvikling gjennom historien.

Ferdigheter

  • Studentene kan anvende denne kunnskapen til kritisk vurdering av populære forestillinger og retorikk omkring vår tids medie- og informasjonsteknologi (som for eksempel begrepet «interaktivitet»).

Generell kompetanse

  • Studenten kan drøfte etiske problemstillinger knyttet til vår tids media og informasjonsteknologi.

Emnets temaer

I emnet fokuseres det på utviklingen av logiske, materielle og sosiale informasjons- og medieteknologiske innretninger og institusjoner gjennom historien.

Videre fokuseres det på hvordan vår tids hurtige utvikling av ny medie- og informasjonsteknologi vil kunne påvirke demokratiet.

Begrepene ”Informasjonssamfunnet” og Interaktivitet” drøftes og analyseres.

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer.
Tre essay (versjon 2)
Skriftlig eksamen teller 60 %, essay teller 40 %.
Begge deler må bestås.

Første versjon av de tre essayene leveres til godkjenning (se obligatorisk arbeidskrav). Ny versjon (versjon 2) leveres for vurdering. Det settes en karakter etter helhetlig vurdering av de tre essayene.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk arbeidskrav: skriving av tre forholdsvis korte essay (versjon 1 à 1500–2500 ord).

 

Læremidler

  • Briggs, Asa, and Peter Burke. 2009. A social history of the media: from Gutenberg to the Internet . Third edition. Cambridge: Polity Press
  • Crowley, David and Paul Heyer, eds (2010). Communication in history: Technology, culture, society . Sixth edition. Harlow: Pearson
  • Haugsbakk, Geir (2010). Digital skole på sviktende grunnlag: Om nye muligheter og dilemmaer . Oslo: Gyldendal Akademisk

Med forbehold; oppdatert liste presenteres ved semesterstart august 2011.