Vitenskapelige metoder
2011-2012 - IMT4421 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten

Kunnskap

 • kunne analysere sentrale problemstillinger innen vitenskapsteori
 • ha inngående kunnskap om sentrale spørsmål innen vitenskapsteori
 • kjenne sentral terminologi for vitenskapelige arbeider

Ferdigheter

 • foreslå en vitenskapelig problemstilling
 • selvstendig kunne planlegge gjennomføringen av et vitenskapelig arbeid
 • kunne søke etter akademiske publikasjoner ved hjelp av sentrale databaser for dette
 • kunne tilrettelegge og analysere data fra vitenskapelige prosjekter

Generell kompetanse

 • kunne lese og analysere akademiske publikasjoner
 • kunne rapportere resultater fra vitenskapelige prosjekter, deriblant egenutførte vitenskapelige arbeider
 • ha utviklet bevisste etiske holdninger i forhold til hvordan vitenskapelig metodikk anvendes

Emnets temaer

 • Introduksjon til vitenskapsteori
 • Hva kjennetegner god forskning
 • Forskningsetikk
 • Forskning som middel til systematisk fremgang
 • Kvantitative og kvalitative forskningsdesign
 • Hva karakteriserer gode problemstillinger og hvordan lager man en
 • Litteraturstudier
 • Metodevalg, inkludert planlegging, gjennomføring, og analyse av eksperimenter/studier.
 • Bruk av forskningsdatabaser for problemløsning og forbedring
 • Behandling av data/statistikk
 • Utarbeidelse av prosjektplan
 • Gjennomføring av risikoanalyse og gjennomførbarhetsanalyse

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontiunasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordbok.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent essay

Gjennomført praktisk prosjekt

Læremidler

Leedy, P D, and Ormrod, J E: "Practical Research, -Planning and design, 9th ed."Pearson Educational Int. ISBN-10: 0131365665

Samt tilleggslitteratur, utdelt eller gjort tilgjengelig i Fronter.