Mediesikkerhet
2011-2012 - IMT4921 - 5sp

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

  •  Introduksjon (med oversikt over kryptografi, bilde-/signalbehandling og statistikk)
  •  Krav til mediasikkerhet (konfidensialitet, integritet, autentifikasjon, identifikasjon, rettighetsbeskyttelse og personvern)
  •  Digital vannmerking
  •  Fingeravtrykk/perseptuell HASH
  •  Mediaforensikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Forelesningsnotater, e-forelesninger og andre typer av e-læringsmateriell vil bli tilbudt gjennom en læringsplattform. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  •  Skriftlig eksamen (60%)
  •  Prosjektarbeid (40%)
  •  Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern + ekstern sensor sensurerer skriftlig eksamen. Intern sensor sensurerer prosjekt.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordbok.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart.

Supplerende opplysninger

The course is cancelled in autumn 2011.