Masteroppgaveseminar
2011-2012 - IMT5351 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer
 • IMT4042 Brukerorientert informasjonsarkitektur
 • TØL4001 Vitenskapelige metoder

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:     

 • Studenten har god innsikt i det vitenskapelige språket, i akademisk tekst som sjanger, i kildebruk og sitat- og referanseteknikk
 • Studenten kan forklare og diskutere vitenskapelige tekster med vekt på sjanger og skrivemåte

Ferdigheter:

 • Studenten kan arbeide med presentasjon og framstilling av eget teorigrunnlag og formulere mål og problemstilling for eget mastergradsprosjekt
 • Studenten kan diskutere eksempler på vitenskapelig tekst med vekt på struktur og presentasjon av teori, metode og problemstilling
 • Studenten kan legge fram utkast til teorikapittel til kritisk diskusjon
 • Studenten kan være kritisk leser og gi andre respons på deres avhandlingstekster

Generell kompetanse:

 • Studenten kan gjøre rede for/drøfte etiske problemstillinger ved vitenskapelig skrivemåte

Emnets temaer

Vitenskapelig skrivemåte

Opponentrollen; kritisk lesing og diskusjon av andres arbeid

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinær eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig presentasjon; utdrag fra arbeidet med egen mastergradsoppgave legges fram til diskusjon.

Studentene må også være opponent (dvs. være kritisk leser og innlede til diskusjon) i forhold til teksten til to medstudenter.

Godkjent litteraturliste selvvalgt del (400 sider).

Læremidler

Pensum vil være konsentrert om en hovedbok  tilsvarende:

 • Booth, Wayne C. (m.fl.). The craft of research . 2 ed. Chicago: University of Chicago Press

I tillegg skal studentene knytte et selvvalgt teoripensum på 400 sider til arbeidet med emnet. Pensumet skal være teoristoff  studenten ønsker å bruke i forbindelse med mastergradsoppgaven. Det godkjennes av veilederen på mastergradsoppgaven.

Supplerende opplysninger

Overlapper delvis IMT4601 Research Project Planning. Felles ressursforelesninger /seminar kan være aktuelt.