Mekanikk
2011-2012 - BYG1063 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om grunnleggende prinsipper som likevekt og elastisitet.  Kandidaten kjenner betydningen til grunnleggende begreper.

Kandidaten kan forklare hvordan elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses.

Ferdigheter:

Kandidaten evner å løse enkle oppgaver angående beregning av krefter, bøyemomenter og spenninger, og behersker beregningsmetoder for dette.

Emnets temaer

 • Krefter og krefters resultanter
 • Likevekt inkl. rotasjonslikevekt og momentbegrepet
 • Tauberegninger
 • Hookes lov
 • Fagverk
 • Temperaturvirkning
 • Skjærspenninger og statisk moment (S)
 • Skjærkraft-diagrammer
 • Bøyespenninger og arealmomentet (I) og tverrsnittsmodulen (W)
 • Mohrs sirkel
 • Moment-diagrammer
 • Statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • 3-momentlikningen
 • Nedbøyning og vinkelendring
 • Knekking
 • Torsjon (kun helt grunnleggende) 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig fra internett.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. I tillegg blir det minst en samling på campus for nettstudentene, med obligatoriske lab.øvelser. Dessuten tilbys veiledning på internett.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig deleksamen midtveis i semestret, 3 timer (teller 30%)
 • Skriftlig slutteksamen, 4 timer (teller 70%)
 • Både deleksamen og slutteksamen må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for begge deleksamener.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling, og kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.
Eneste tillatte formelsamling: John Haugan: "Formler og tabeller". Kalkulator og nevnte tabell er tillatte hjelpemidler både for deleksamen og slutteksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Det blir ca. 7 innleveringer, hvorav minst 70% må være godkjent. Minst en lab.øvelse må være blant de godkjente.

Læremidler

Fridtjov Irgens (2005). Statikk, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.

Fridtjov Irgens (2006). Fasthetslære, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.

Erstatter

BYG1062 Mekanikk

Supplerende opplysninger

All viktig informasjon legges ut i Fronter.