Materiallære
2011-2012 - BYG1271 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Et overordnet mål for emne Materiallære, er å gi en generell innføring i egenskaper og bruk av de vanligste bygningsmaterialene. Studentene skal på den måten få forståelse for og kunnskaper om materialbruk og kvalitetskrav innenfor byggenæringen.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

- drøfte ulike byggtekniske egenskaper hos forskjellige materialtyper

- anvende standard betegnelser for materialkvalitet og identifisere spenningsforhold i materialer som følge av påførte belastninger

- gjøre rede for anvendelsen av tre, betong, stål og aluminium som bygningsmaterialer

- kjenne til ulike sekundære bygningsmaterialer som isolasjonsmaterialer, platematerialer, plast- og fugematerialer og deres egenskaper

- vise sammenhengen mellom valg av materialer, bygningsfysiske forhold og myndighetenes miljømål for byggebransjen

- velge ut sentrale laboratorietester for fastlegging av betongens materialegenskaper

Emnets temaer

- Materialer til bærende konstruksjoner

- Bygningsfysiske egenskaper hos ulike bygningsmaterialer

- Miljøhensyn ved valg av ulike materialer

- Materialers fasthetsegenskaper

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov.

Emnet foreleses med 10 til 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig på internett.

Det tilbys 3 til 4 forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

I emnet inngår obligatoriske laboratorieøvelser i betongteknologi.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Kalkulator og teknisk tabell

Obligatoriske arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må alle være godkjent:

  • 4 laboratorieøvelser i betongteknologi, dokumentert med en samlet rapport
  • 3 individuelle oppgaver

Læremidler

Kompendium utarbeidet av faglærer

Sandaker, Sandvik og Vik (2007): Materialkunnskap. Byggenæringens forlag

Fokus på tre: http://treteknisk.no

Byggforskserien: http://www.sintef.no/byggforsk/

Andre ressurser tilgjengelig på nett oppgis særskilt