Universell utforming innendørs
2011-2012 - BYG1331 - 10sp

Forventet læringsutbytte

 Kunnskap:
-Oversikt over funksjonshemmedes behov for tilgjengelighet og medvirkning i samfunnet.
-Analysere og forstå hvordan man kan planlegge og prosjektere tiltak som muliggjør gjennomføring.

Ferdigheter:
-Kartlegging: Studentene skal kunne identifisere hva som trengs av registreringer for å kunne vurdere tilgjengelighet for grupper med særlige behov. De skal også ha kjennskap til hva som er med i vanlige tilgjengelige databaser, og hva som må registreres spesielt. Studentene skal kjenne til hvordan man kan gjøre registreringer i forhold til bygningsmodelleringsverktøy (BIM) og i et geografisk informasjonssystem (GIS) for å finne egnetheten et område har for ulike typer funksjonshemninger.
-Prosjektering: Studentene skal kunne bidra i byggeprosjekter ved å omsette forskriftskrav til realistiske løsninger. Studenten skal også kunne vurdere et uteområde med hensyn på fysiske tiltak som materialvalg, design, geometri, klima og drift og vedlikehold og deretter kunne drøfte og avgjøre hvilke tiltak som kan settes igang.
-Regelverk: For å sikre gjennomføring av tiltak, skal studenten kunne finne ut hvordan regelverket kan brukes på en best mulig måte på overordnet- og detaljplan-nivå.

Generell kompetanse:
Gjennomføre planarbeid med inkludering av tilgjengelighet for bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøsensitive på en bevisst, målrettet og reflektert måte.

Emnets temaer

Lover og forskrifter
Etikk
Bevegelseshemning, orienteringshemning og miljøsensitivitet
Kartlegging og registrering (inne og ute, bygninger, trafikk, miljø m.m.)
Fysiske tiltak (former, farger, materialer, geometri, FDV)
Universell utforming og fortidsvern
Simulering av handikap for å sette seg inn i ulike utfordringer
Ekskursjon

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Individuelt arbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 Gruppevis prosjektoppgave

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Alle oppgavene og diskusjonen blir vurdert av veilederne.

Obligatoriske arbeidskrav

 3 individuelle oppgaver hvorav én er nettdiskusjon, 1 flervalgstest (60% må bestås), og 1 refleksjonsoppgave. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få karakter i emnet.

Læremidler

 

 •  Universell utforming som strategi, Husbanken
 •  Motivasjon, Husbanken
 •  Mange bekker små , Husbanken
 •  Bygg for alle, Statens bygningstekniske etat
 •  Tilgjengelige bygg og uteområder, kap 2 og 3 (deler)
 •  Ny plan og bygningslov, Lovdata
 •  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Lovdata
 •  Lys=å se eller ikke se, Norges blindeforbund
 •  Byggforskblad 327.303, Skilting
 •  Byggforskblad 220.300 Universell utforming, utforming som passer for alle
 •  Byggforskblad 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede

Erstatter

BYG1101 Universell utforming