Geoteknikk
2011-2012 - BYG2171 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Et overordnet mål for emnet er å gi en innføring i teoretisk geologi og geoteknikk.

Etter gjennomføring skal studentene kunne gjøre rede for grunnleggende geologiske prosesser og forhold. Studentene skal kunne beskrive egenskaper til bergarter, mineraler og jordarter samt klassifisere disse. Studentene skal kunne beregne spenninger i bakken, beregne jordtrykk og fundamentering og på den måten kunne drøfte og vurdere resultater omkring geologiske og geotekniske problemstillinger.

Emnets temaer

  • Geologi
  • Klassifisering og identifisering.
  • Spenninger i jord
  • Fundamentering
  • Jordtrykk

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor kvalitetssikrer hvert 4. år, neste gang 2012.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

I slutten av semesteret.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator (som ikke kan kommunisere med andre enheter)

Obligatoriske arbeidskrav

4 individuelle innleveringer

Læremidler

Aarhaug, Olav (2004): Geoteknikk

Supplerende opplysninger

Eksamen avvikles før påske.