Revit Structure
2011-2012 - BYG2182 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter endt emne:

- ha grunnleggende kunnskap og ferdigheter i bruk av programmet Revit Structure 2012

- ha grunnleggende kunnskap om intelligent modellering

Emnets temaer

 1. Prinsipper for intelligent modellering
 2. Definisjoner og begreper
 3. Modellering av fysiske bæresystemer for bygninger, vha. Revit Structure 2012
 4. Parametrisk design og element-hirarkiet (familier, typer m.m.) i Revit Structure 2012
 5. Armeringsmodellering vha. Revit Structure 2012
 6. Dokumentasjon og detaljtegning i Revit Structure 2012 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

"Lab.øvelser" vil si arbeid i datalab. Dette gjelder de som tar emnet som del av et campus-basert studium, men også de som følger emnet nettbasert, får gratis tilgang til aktuell programvare, dvs. Revit Structure 2012, som vil kunne lastes ned til privat PC.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Det blir 2-3 prosjekter. Disse prosjektene inngår i helhetsvurdering. Hvert enkelt prosjekt må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke beståtte prosjekter må leveres på nytt. Ny innlevering kan tidligst skje 6 måneder etter innleveringsfristen for siste prosjekt i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • "Lär dig Revit Structure 2012 – grunder”, Jeppson CAD/CAE Center. (Forventes utgitt mai 2011)
 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Notater på nett (Wikispaces) og noen nettforelesninger

Støttelitteratur:

 • Autodesk BIM for Structural Engineering 2011 Curriculum (Dette er en gratis nettressurs med URL: http://students.autodesk.com/ama/orig/structural_eng_2011/Start.htm) - evt. 2012-versjonen av dette.
 • Revit Structure 2012 Fundamentals (Autodesk Student Guide), - med forbehold om 2012-versjon - bok utgitt av ASCENT (www.ascented.com)
 • ”Mastering Revit Structure 2012” av Weir, Richardson og Harrington. Sybex/Wiley 2011. (Usikkert om denne boka blir utgitt)

Supplerende opplysninger

Emnets faglige innhold er overlappende med det som undervises i emnet "BuildingSMART" i samme høstsemester. HiG godkjenner derfor ikke at emnet velges i kombinasjon med "BuildingSMART".