Byggeprosessen
2011-2012 - BYG2211 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1261Byggteknikk

Forventet læringsutbytte

Emnet omfatter de privatrettslige forhold som gjelder mellom partene i gjennomføring av byggesaker. Grunnlaget for å forstå dette er god kunnskap om roller, aktører og deres ansvar i gjennomføring av byggesaker. Viktige elementer er HMS, anbud, byggesøknader, dokumentasjon og økonomi. Det legges vekt på å forstå og tolke tvister avgjort i rettsapparatet.

Kunnskap:

 • Kan forklare ulike sider av byggherrerollen, øvrige ansvarsroller og aktører, og hvordan disse innvirker på gjennomføring av byggesaker
 • Er i stand til å redegjøre for sentrale lover, forskrifter og et utvalg av juridiske standarder som danner grunnlag for kontraktsarbeid, søknader og dokumentasjon i byggesaker

Ferdigheter:

 • Kan anvende lovverket til å analysere tvister samt anskaffe og skjøtte tillatelser og ansvarsretter i byggesaker, for på den måten å videreutvikle egen kompetanse
 • Kan anvende internett til informasjonsinnhenting samt digitale verktøy for å formidle et faglig budskap gjennom aktuelle medier.

Generell kompetanse:

 • Er i stand til å presentere egne faglige vurderinger på en profesjonell måte 

Emnets temaer

 • Aktører, roller og ansvar
 • Offentlige godkjenningsprosesser
 • Privatrettslige forhold
 • HMS

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov.

Emnet foreleses med 10 – 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdiginnspilt tilgjengelig fra internett.

I tillegg til veiledning på campus tilbys 4 – 6 forelesninger/ veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer.

Ekstern sensor hvert 4. år, første gang 2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

3 oppgaver, hvor alle skal være godkjent.

Læremidler

 • Johansen, F. (2011). Byggeprosess.  Høgskolen i Gjøvik.
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet. (2009). Byggherreforskriften .
 • Arge, K., T. Berg, S. Billett & K. Landstad. (2003). Byggherrens prosjektstyringsnøkkel . Byggforsk.
 • Byggforsk. (2002). Livssykluskostnader for byggverk. Beregningseksempler . Online database.
 • Jan Karlsen. (2010) Byggesaksboka.  Byggdata kompetanse
 • Rapporter og artikler i Fronter