Byggstatikk
2011-2012 - BYG2221 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1063 Mekanikk

REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

- Kandidaten har kunnskap om grunnleggende prinsipper som likevekt og elastisitet.  Kandidaten kjenner betydningen til grunnleggende begreper.

- Kandidaten kan forklare hvordan elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses.

Ferdigheter:

- Kandidaten evner å løse enkle oppgaver angående beregning av krefter, bøyemomenter og spenninger, og behersker beregningsmetoder for dette

- Kandidaten kan løse oppgavene generelt, vha. bokstavregning.

Emnets temaer

1)  Sammensatte spenninger (trykk/strekk og bøying)

2)  Skjærsenter

3)  Virtuelt arbeid

4)  Plastisitet (enkle flyteledd)

5)  Bjelkens diff.likning og nedbøyning

6)  Torsjon

7)  Utvidet Hookes lov

8)  Tøyningsanalyse

9)  von Mises- og Tresca-kriteriene

10)  Enhetslastmetoden

11)  Influenslinjer

12)  Enkel matrise-statikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. I tillegg finnes nettforelesninger i Fronter, som dekker noen av temaene.

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. I tillegg tilbys veiledning på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor skal vurdere eksamensoppgaveteksten før denne fastsettes, men vurdering av innleverte eksamensbesvarelser foretas av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

  • Alle trykte og skrevne hjelpemidler
  • Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ca. 5 øvinger, hvorav 75% må være godkjent.

Læremidler

Fridtjov Irgens (2005). Statikk, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.

Fridtjov Irgens (2006). Fasthetslære, 7. utg. Tapir Akademisk Forlag.

Erstatter

BYG2042 Statikk