Stål- og trekonstruksjoner
2011-2012 - BYG2231 - 10sp

Forutsetter bestått

BYG1063 Mekanikk

Anbefalt forkunnskap

Materialer og konstruksjoner

Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne dimensjonere stål- og tre-konstruksjoner samt forbindelser og avstivingssystemer ifølge gjeldende Euro-standarder.
Etter fullført emne skal studenten kunne, ved hjelp av standarder, finne fram til en byggkonstruksjons dimensjonerende laster.

Emnets temaer

Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1-1, NS-EN 1993-1-1, NS-EN 1993-1-5 og NS-EN 1993-1-8
Forbindelser - boltete og sveiste, Avstiving, Eksentrisk torsjonsknekking, Dimensjonering i forskjellige tverrsnitts-klasser, Dimensjonering av enkelt-elementer for
brannkrav.

Tema 2: Trekonstruksjoner ifølge NS-EN 1995-1-1 og NS-EN 1995-1-2
Forbindelser, Rette og buete limtrebjelker med varierende tverrsnitt, Avstiving, Utsparinger i limtrebjelker, Sammensatte konstruksjoner av massivtre,
Dimensonering av enkeltelementer for brannkrav.

Tema 3: Lastlære med basis i "Grunnlagsstandarden" NS-EN 1990:2002+NA:2008
Egenlaster og nyttelaster ifølge NS-EN 1991-1-1, Snølaster ifølge NS-EN 1991-1-3, Vindlaster ifølge NS-EN 1991-1-4, Seismisk last ifølge NS-EN 1998-1,
Trafikklast på bruer ifølge NS-EN 1991-2

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Én intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle skrevne/trykte hjelpemidler samt kalkulator tillatt. Kalkulatoren må ikke kunne kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

Ca. 5 innleveringer hvorav 75% skal være godkjent.

Læremidler

Per Kr. Larsen, Stålkonstruksjoner, Tapir 2010
John Eie, Trekonstruksjoner, NKI 2010
Forlesningsnotater for stål- og trekonstrusjoner og lastlære, utarbeidet av Harald Fallsen