Byggesak
2011-2012 - BYG3181 - 5sp

Forutsetter bestått

 • BYG1261 Byggteknikk
 • REA1042 Matematikk 10
 • REA1051 Matematikk 15
 • BYG1271 Materiallære
 • BYG1062 Mekanikk
 • REA1022 Kjemi/miljø
 • REA2041 Fysikk

Forventet læringsutbytte

 Emnet tar for seg alle sider av byggesaken som prosjekt, sett fra myndighetene og de ulike aktørers perspektiv, samtidig som det tar for seg selve byggesaksprosessen med de ulike roller og aktører som inngår i denne.

 Det legges også vekt på hvordan lovverket anvendes for å sikre enkeltindividet og samfunnets interesser i byggesaker, de øvrige spilleregler mellom de ulike aktører i utførelsesprosessen samt de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi.

 Dette innebærer at studentene etter gjennomført emne kan:

 •  Beskrive de ulike aktører og deres oppgaver i en byggesaksprosess samt reflektere over deres betydning og innvirkning på den totale prosess
 •  Redegjøre for oppbygningen av plan- og bygningsloven, herunder funksjonskrav og regelverk for saksbehandling
 •  Gjøre rede for hovedprinsipper i forvaltningsretten samt beskrive sammenhenger mellom FVL og PBL
 •  Anvende Plan- og bygningsloven til å vurdere ulike tiltak

Emnets temaer

 • Forvaltningsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Saksbehandling

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov.

 Emnet foreleses med 5 – 7 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdiginnspilt tilgjengelig fra internett.

 I tillegg til veiledning på campus tilbys 2 – 4 forelesninger/ veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

 Individuell hjemmeeksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Det settes opp kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Ressurser tilgjengelig på nett som oppgis særskilt.

Obligatoriske arbeidskrav

 3 individuelle oppgaver

Læremidler

Jan Karlsen: Byggesaksboka
Dokumenter m.m. som oppgis i Fronter