Entrepriserett
2011-2012 - BYG3191 - 5sp

Forutsetter bestått

 • BYG1261 Byggteknikk
 • REA1042 Matematikk 10
 • REA1051 Matematikk15
 • BYG1271 Materiallære
 • BYG1062 Mekanikk
 • REA1022 Kjemi/miljø
 • REA2041 Fysikk

Forventet læringsutbytte

Emnet omfatter de privatrettslige forhold som gjelder mellom partene i gjennomføring av byggesaker. Det legges vekt på å forstå og tolke tvister avgjort i rettsapparatet.Etter gjennomført emne studene være i stand til å:

 • Identifisere og vurdere det juridiske grunnlag for et anbud/kontrakt herunder byggebeskrivelsen og økonomi
 • Liste opp og gjøre rede for de mest sentrale bestemmelser som regulerer forholdet mellom forbruker og profesjonell aktør i byggesaker samt mellom profesjonelle aktører
 • Identifisere og liste opp de viktigste bestemmelser knyttet til HMS i lovverket og anvende dette på byggeplassen
 • Anvende ulike rettskilder
 • Anvende IKT for å distibuere et faglig budskap

Emnets temaer

 • Generelle rettsprinsipper
 • Anbud
 • Kontakt

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnet foreleses med 6 – 8 forelesninger på campus som er åpne for alle. Campusforelesningene finnes også ferdiginnspilt i konsentrert form tilgjengelig fra internett. Videre gis det veiledning på campus til oppsatte tider.

I tillegg til veiledning på campus tilbys 2 – 3 forelesninger/ veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor hvert tredje år, første år 2010.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

En ordinær kontinuasjon.

Obligatoriske arbeidskrav

3 individuelle oppgaver

Læremidler

Cappelen, Hans (2001). Byggherren og kontraktene.  Drammen. Byggherreforlaget AS (kun som nettutgave, tilgang gis i emnet)

Diverse kilder på nett