Prosjektledelse
2011-2012 - BYG3221 - 10sp

Forutsetter bestått

  • BYG1261 Byggteknikk
  • BYG2211 Byggeprosessen
  • TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Forventet læringsutbytte

Emnet tar for seg organisering og ledelse av byggeprosjektet i utførelsesfasen. Gjennom emnet skal studenten få et grunnlag for å arbeide som prosjektleder og byggeplassleder. Det legges vekt på spillereglene som gjelder mellom de ulike aktører i utførelsesprosessen samt de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi.

Dette innebærer at studentene etter gjennomført emne skal kunne:

Kunnskap:
• gjengi og forklare grunnleggende elementer i prosjektstyring og ledelse
• planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
• gjøre rede for grunnleggende elementer i prosjektledelse og teamledelse
• presentere ulike etiske tema relevant for byggebransjen
• identifisere og liste opp de viktigste problemstillingene knyttet til sikkerhet på byggeplassen

Ferdigheter:
• anvende teknikker og enkle verktøy for styring av prosjekter
• beherske metoder for ledelse av eget personell og underentreprenører
• benytte kunnskap om etikk og sikkerhet på byggeplass i praksis

Generell kompetanse:
• være seg bevisst prosjektlederens rolle i samhandling med andre aktører
• presentere fagstoff i vitenskaplig form

Emnets temaer

• Prosjektledelse, prosjektstyring
• Organisering og ledelse
• Etikk i byggebransjen
• Sikkerhet på byggeplass

Pedagogiske metoder

Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov. Emnet foreleses med 10 - 12 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig fra internett. I tillegg til veiledning på campus tilbys 4 - 6 forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes opp kontinuasjonseksamen

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske oppgaver

Læremidler

Westhagen: Prosjektarbeid. Gyldendal, Akademisk, utgave 5

Jarle, Ivar: Oppdrags- og prosjektledelse, del 2, Elforlaget.

Ressurser tilgjengelig på nett, oppgis særskilt

Erstatter

Deler av emnet BYG3171 “Ledelse og drift av byggeplasser”