Ledelse av byggeprosjekter
2011-2012 - BYG3231 - 10sp

Forutsetter bestått

 • BYG1221 Byggeprosessen
 • BYG1261 Byggteknikk
 • BYG3221 Prosjektledelse
 • TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder
 • TØL1011 Ingeniørfaglig systememne

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet omhandler organisering og ledelse av byggeprosjektet i utførelsesfasen. Gjennom emnet skal studenten få et kunnskapsmessig grunnlag for å arbeide som prosjektleder og byggeplassleder, med fokus på lovfestede spilleregler og etablerte arbeidsmåter som er gjeldende mellom ulike aktører og roller i utførelsesprosessen. Dette innbefatter:

-Å kunne organisere materiell og personell
-Å kunne analysere og bedømme status i komplekse byggeprosesser
-Å kunne treffe avgjørelser ut fra sammensatte og gjensidig avhengige faktorer, med henblikk på ulike involverte aktører i byggeprosjekter

Ferdigheter :
-Velge hensiktsmessig organisasjonsform i konkrete byggeprosjekter
-Analysere produktivitet, fremdrift og lønnsomhet i byggeprosjekter
-Identifisere avvik og tillegg i byggeprosjekter
-Utarbeide prognoser og korrigerende tiltak i konkrete prosjekter

Generell kompetanse :
Være i stand til å planlegge, lede og følge opp ulike typer byggeprosjekter med henblikk på materiell, økonomi og personell.
 

Emnets temaer

 • Etablering av byggeprosjekter
 • Detaljplanlegging av byggeprosjekter
 • Oppfølging av byggeprosjekter
 • Økonomi og lønnsomhet
 • Avtaleinngåelse
 • Bruk av kontrakter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov. Emnet foreleses med 8 - 10 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig fra internett. 

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det settes opp kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle hjelpemidler tillatt

Obligatoriske arbeidskrav

3 individuelle oppgaver

Læremidler

Jarle, Ivar: Oppdrags- og prosjektledelse, del 1 og 3, Elforlaget
Floten, Stefan: Kontrakthåndbok for byggfagene, Elforlaget
Christensen, Frank: Microsoft Project 2003 . Datapower Norge AS

Erstatter

BYG3171 Ledelse og drift av byggeplasser