Elektronikk
2011-2012 - ELE1051 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1041 Elektriske kretser

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper om anvendelse av halvledere, og kunne bruke halvlederkomponenter i konstruksjon av grunnleggende elektroniske kretser.

Kunnskap

Studentene skal ha kunnskap:

 • til teoretisk å konstruere passive lavpass, høypass, bånstopp og båndpassfiltere av 1.orden
 • til å kunne anvende operasjonsforsterkeren for konstruksjon av enkle aktive filtere
 • om doping av halvledere for framstilling av dioder og transistorer
 • om bruk av dioder for å lage likerettere, låsekretser, spenningsbegrensere og spenningsdoblere
 • om virkemåte til transistoren som forsterkerelement (og svitsj) 
 • om hvordan konstruere enkle oscillatorkretser, firkantpulser e.tc
 • om prinsipiell virkemåte for spenningsregulering med svitsjed strømforsyning
 • om harmonisk forvrengning og (støy)

Ferdighet

Studenten skal være i stand til:

 • å analysere årsaker til forskjeller mellom teoretiske konstruksjoner basert på ideelle modeller og praktiske konstruksjoner
 • å etablere en feilsøkingsprosedyre og følge denne i feilsøkingsprosessen
 • å rapportere sitt laboratoriearbeid i faglige rapporter

Emnets temaer

 • Dioder
 • Transistoren som forsterkerelement og som svitsj
 • Operasjonsforsterker
 • Differensialforsterker
 • Effektforsterkere
 • Frekvensrespons og filtere
 • Forvrengning og støy 
 • Strømforsyning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet baserer seg i stor grad på at studenter skal kunne omsette teorien fra forelesningene til praktisk laboratoriearbeid ved å utføre laboratorieoppgaver. To til tre studenter jobber sammen på laboratoriet.

For de studentene som tar kurset nettbasert vil det bli arrangert en oppstartsamling. Dessuten må studentene til campus to ganger to dager for å gjennomføre obligatorisk laboratorieoppgaver.

Et nettbasert studieløp innebærer at kommunikasjon mellom lærer og studenter vil skje igjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen 5 timer (teller 50% av endelig karakter)
 • Individuell hjemmeeksamen 24 timer (Det trekkes ut 1 laboratorieoppgave som studentene skal skrive laboratorierapport til igjennom hjemmeeksamen. Det er laboratorierapporten som leveres inn som følge av hjemmeeksamen som sensureres. Den teller 50% av sluttkarakteren i emnet.)
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang i 2011/2012.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

5  øvingsoppgaver må være levert inn i henhold til gitte frister og være godkjent for å få gå opp til skriftlig eksamen.

Gjennomføring av alle laboratorieoppgaver for å få gå opp til hjemmeeksamen.

Læremidler

"Electronic Devices" av Thomas L. Floyd, Prentice Hall.
Forskjellige kapitler fra  Arne Wold sine : "Elektronikk" lærebøker - gies som pdf dokumenter

Supplerende opplysninger

Inngår i campusstudier og fleksibel ingeniørutdanning