Digitalteknikk og mikrokontrollere
2011-2012 - ELE2131 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Forstå og kjenne til oppbygningen av tallsystemer
 • Kjenne til de viktigste emnene innen digitalteknikk
 • Ha nødvendige for forståelse om programmerbare digitale-kretser
 • Kjenne til en mikrokontrolleres arkitektur
 • Forstå virkemåte og tekniske prinsipper for en moderne mikrokontroller

Ferdigheter:

 • Lært å konvertere mellom tallsystemer.
 • Lært å forenkle boolske funksjoner, enten de hjelp av boolsk algebra eller Karnaugh diagram
 • Beherske syntese av sekvenskretser
 • Kunne programmere en moderne mikrokontrollere
 • Beherske programmering på lav nivå, ved bruk av C-programmering eller assemblerkode programmering

Generell kompetanse:

 • Kunne labarbeid og skrive labrapporter
 • Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software
 • Forstå sammenhengen mellom lavnivå og høynivå programmering

Emnets temaer

Digitalteknikk:

 • Tallsystemer og koder
 •  Boolsk algebra og karnaugh diagram
 •  Logiske kretser og kombinatoriske kretser
 •  Addere
 •  Latcher, vipper, tellere, og syntese av synkrone sekvenskretser
 •  Multiplexere og demultiplexere
 •  Minnekretser

Mikrokontrollersystemer:

 • Programmering av mikrokontroller (C-programmering og assemblerkode programmering)
 • Hardware Arkitektur (CPU, ALU, Stack, busser og internminne)
 • Parallell/seriell inn/ut kretser
 • Interrupt og timere
 • Analog til Digital Konverter (ADC)
 • Seriell kommunikasjon
 • Direct Memory Access (DMA)
 • Numeriske prosessorer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

3 prosjektoppgaver (må være godkjent av faglærer).

Læremidler

 • W Stallings: Computer Organization & Architecture, sixth edition.
 • H. Gundersen og V. Johansen : Emnehefte – Digitalteknikk 2011 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2011-1
 • H. Gundersen og V. Johansen: Emnehefte – Mikrokontrollere 2011 ISSN: 1503-3708/Kompendium 2011-3