Lineær systemteori
2011-2012 - ELE2161 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

REA2051 Matematikk 20 - Matematiske metoder

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha kunnskap om modellering og analyse av fysiske systemer.

Kunnskap:

 • Kjenne til teori for modellering av fysiske systemer
 • Kjenne til Laplace transformen
 • Kjenne til Bode plot
 • Kjenne til prinsippet for seriekompensasjon og stabilitet

Ferdigheter:

 • Kunne modellere et fysisk system ved hjelp av differensialligninger, overføre disse til Laplace-planet og løse disse ligningene
 • Kunne benytte Bode plot og s-plan beskrivelse til analyse av et fysisk system
 • Kunne utføre enkel regulering av et system med tanke på stabilitet

Emnets temaer

 • Matematisk modellering
 • Transferfunksjoner og Laplacebeskrivelser
 • Frekvensresponser og analyser
 • Seriekompensasjon og stabilitetsundersøkelser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvinger og laboratorieoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen. Antall obligatoriske øvinger/laboppgaver oppgis ved semseterstart.
(Anslagvis 4 stk totalt)

Læremidler

Kompendium 1 : Lineær systemteori av Håkon Solum
Supplerende lærebok:
Dynamiske systemer - modellering, analyse og simulering, v/Finn Haugen. (2. utg)

Erstatter

ELE2121 Lineær systemteori