Digital signalbehandling
2011-2012 - ELE3021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA2051 - Matematikk 20/
 • REA2081 - Matematikk 2

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha dybdekunnskap på områdene digital signalbehandling.

Kunnskap:

 • Kjenne til dataverktøy for beregning av digitale systemer
 • Kjenne z-transformasjon for beregning av digitale systemer
 • Kjenne til metoder for å omforme et signal fra analog til digital form og motsatt
 • Kjenne til metoder for komprimering av data
 • Kjenne til metoder for multirate signalbehandling

Ferdigheter:

 • Kunne regne med algoritmer for digital signalbehandling
 • Kunne bruke dataverktøy for konstruksjon og simulering av algoritmer for digital signalbehandling
 • Kunne konstruere systemer for digital signalbehandling
 • Kunne foreta komprimering av forskjellige typer data
 • Kunne Fourier analyse
 • Kunne konstruere og regne med forskjellige typer digitale filter

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 • Forstå de forskjellige algoritmene for digital signalbehandling og deres anvendelser
 • Anvendelse av dataverktøy til digital signalbehandling

Emnets temaer

 •  Bruk av MATLAB
 •  Diskret tid signaler og systemer
 •  Z-transformasjonen
 •  Sampling
 •  Fourier analyse og Diskret Fourier Transform
 •  Cosinus transformen og JPEG
 •  Wavelets og kompresjon av signal
 •  Konstruksjon av FIR og IIR filtre
 •  Multirate signalbehandling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Oppgaveløsning (teller 25%)
 • Skriftlig eksamen (teller 75%)
 • Hver av delene må bestås separat.

Antall og hyppighet på innlevering av oppgaver avtales med studentene ved semesterstart.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Sensureres av én intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2012/13.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
 Ikke kontinuasjon på oppgaveløsning, må tas på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 John Haugan: Formler og tabeller, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

 Ingen

Læremidler

 E. C. Ifeachor and B. W. Jervis: Digital Signal Processing
 Arne Wold: Kompendium i Digital signalbehandling