Trådløs kommunikasjon
2011-2012 - ELE3143 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  ELE1051 Elektronikk
 •  ELE2111 Datatransmisjon

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha dybdekunnskap på områdene signal koding/dekoding, signal modulering /demodulering, systemoppbygging og radiotransmisjon.

Kunnskap:

 •  Kjenne til signaloppbygning for de vanlig modulerte signal
 •  Kjenne signaloppbygning for forskjellige trådløse systemer
 •  Kjenne metoder for å generere modulerte signal
 •  Kjenne metoder for koding av signal
 •  Kjenne til de forskjellige trådløse kommunikasjonssystemer

Ferdigheter:

 •  Kunne regne med modulerte signal
 •  Kunne simulere modulerte signal med dataverktøy
 •  Kunne beskrive og utføre beregninger på aktuelle radiosystemer for kringkasting, mobilkommunikasjon, navigasjon og for trådløs sammenknytning av forskjellig type utstyr og enheter

Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene.

Generell kompetanse:

 •  Forstå og anvende engelsk faglitteratur

Emnets temaer

 Analog og digital modulasjon
 Basisbåndoverføring
 Informasjonsteori
 Kodeteori
 Spredt spektrum modulasjon
 

 Innføring i radiokommunikasjon:
 Systemoppbygging. Radiotransmisjon. Støyberegninger
 Systemer for lyd - og TV- kringkasting:
 Analoge og digitale systemer
 Satellittkommunikasjon
 Mobilkommunikasjon:
 Jordbundne og satellittbaserte systemer GSM og UMTS
 Radioforbindelser for korte og meget korte avstander:
 Trådløs LAN, Bluetooth og andre
 Radionavigasjonssystemer, GPS, ILS og andre

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 75 %
 • Oppgaveløsning teller 25 %
 • Begge deler må være bestått.

 Antall oppgaver (som teller 25%) avtales med studentene ved semesterstart, men vil vanligvis omfatte én oppgave hver uke, i alt 13 stk.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Sensureres av en intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2010/11.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

 Ikke kontinuasjon på oppgaveløsning, må tas på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 John Haugan: Formler og tabeller, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

 Ingen

Læremidler

 William Stallings: "Wireless Communications & Networks", 2. utgave 2005 Pearson/Prentice Hall
 Arne Wold: "Kompendium Trådløs kommunikasjon"