Reguleringsteknikk
2011-2012 - ELE3251 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha gode kunnskaper i dimensjonering av reguleringssystemer og kompensasjonsmetoder, samt oversikt over moderne metoder som tilstandsrom modeller, multivariabel regulering og estimeringsteknikk. 

Kunnskap:

 • Kjenne til seriekompensasjon
 • Kjenne til kaskaderegulering og forholdsregulering
 • Kjenne til tilstandstilbakekobling
 • Kjenne til ikke minimum fasesystemer
 • Kjenne til ulineariteter i reguleringssystemer
 • Kjenne til digitale reguleringssystemer
 • Kjenne til grafisk programmering

Ferdigheter:

 • Kunne beregne reguleringssløyfer med foroverkobling og tilbakekobling
 • Kunne utføre simulering i MatLab og LabView
 • Kunne utføre bergeninger med tilstandsrom modeller
 • Kunne sette opp modeller for multivariabel regulering

Emnets temaer

 •  Seriekompensasjon
 •  Regulering med foroverkobling
 •  Kaskaderegulering
 •  Forholdsregulering
 •  Tilstandstilbakekobling
 •  Ikke minimum fasesystemer
 •  Tilstandsrom modeller
 •  Multivariabel regulering
 •  Ulineariteter i reguleringssystemer
 •  Digitale reguleringssystemer
 •  Simulering i MatLab

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger og laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 75%)
 • Øvinger/laboratoriearbeid (teller 25%)
 • Begge deler må være bestått. Øvinger/lab.arbeid må være bestått før skriftlig eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Praktisk reguleringsteknikk, v/Finn Haugen