Elektriske anlegg
2011-2012 - ELE3271 - 5sp

Forutsetter bestått

ELE1041 Elektriske kretser eller tilsvarende

Anbefalt forkunnskap

Emnet bygger på "Grunnlag, trefase/maskiner og trafo" som undervises ved Karlstad Universitet.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha det teoretiske og praktiske grunnlaget for å beregne spenningsfall og tap i kraftnettet

Studentene skal ha kunnskap:

 • om forenklet beregning av kretsparametere som resistans, induktans og kapasitans til bruk i enfase linjemodeller.
 • om anvendelse av forskjellige linjemodeller ut fra  lengder på kraftlinjer.
 • om anvendelse av modeller for transformatorer i spenningsfalls og tapsberegninger.
 • om prinsippene for lastflytberegninger i maskenett
 • om hva som menes med Norton_Raphson iterasjon og prinsipelt hvordan denne benyttes i lastflytberegninger

Studentene skal ha ferdigheter:

 • til å beregne spenningsfall og tap i radialnett.
 • til å beregne fasekompensering for å bedre spenningsfall og tap i nettet.
 • til å anvende per unit modell ved beregning av spenningsfall og tap i nettet.
 • til å kunne etablere knutepunktsmatriser for maskenett og anvende thevenin og norton modell

Emnets temaer

 • Modellering av luftlinjer
 • Beregninger av:
  • Induktanser til luftlinjer
  • Kapasitanser til luftlinjer og kabler
  • Spenningsfall og effekttap i ledninger
  • Fasekompensering
 • Kunne beregne radialnett med per.unit beregninger
 • Kunne etablere maskenettmatriser for beregning av strøm og spenninger i maskenett

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet undervises samtidig for studenter ved HiØ og KaU, samt fleksibel ingeniørutdanning ved HiG. De fleste forelesningene vil derfor være nettbaserte.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2011/12.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Gjennomføring av obligatoriske laboratorie- og regneøvinger.
Antall oppgis ved semesterstart.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i den felles elkraftutdanningen som de tre institusjonene HiG, HiØ og Karlstad Universitet (KAU) samarbeider om. Høgskolen i Gjøvik har ansvaret for dette emnet for alle de tre institusjonene.