Høyspenningsteknikk
2011-2012 - ELE3311 - 5sp

Forutsetter bestått

ELE1041 Elektriske kretser eller tilsvarende

Anbefalt forkunnskap

Emnet bygger på "Grunnlag, trefase/maskiner og trafo" som undervises ved Karlstad Universitet.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha det teoretiske og praktiske grunnlaget for å beregne spenningspåkjenninger i elektriske høyspentanlegg.

Studenten skal få kunnskap

 • om infrastrukturen, spenningsnivåer og bruk av komponenter og utstyr til høyspent overføring og fordeling i Norge og Sverige
 • om materialegenskaper som har betydning for elektrisk påkjenning av høyspentisolasjon og kunnskaper om de mest anvendte isolasjonsmaterialene
 • om forenklede teoretiske modeller for beregningsanslag for spenningspåkjenninger av elektrisk utstyr ved driftspåkjenning,temporære overspenninger, atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger. koblingsoverspenninger i nettet.

Ferdigheter:

 • kunne sette seg inn i og etterleve en sikkerhetsinstruks for bruk av et enkelt høyspentlaboratorium.
 • kunne utføre enkle overslagsprøver på høyspentisolasjon.
 • formidle sitt laboratoriearbeid i en teknisk rapport på en etterprøvbar måte. 

Generell kompetanse

 • kunne drøfte samfunnsmessige problemstillinger som følge av elektrisk kraftleveranse til samfunnet.

Emnets temaer

 • Beregninger av dimensjoneringskriterier for høgspentisolasjon
 • Beregninger av elektrisk feltstyrke i diverse konfigurasjoner
 • Beregninger av
  • Lynoverspenninger
  • Koblingsoverspenninger
 • Kjennskap til oppbygning av komponentene som inngår i
  • Fordelingsnett med nettstasjon
  • Regionalnett med transformatorstasjon
  • Sentralnett med koblingsanlegg

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet undervises samtidig for studenter ved HiØ og KaU, samt fleksibel ingeniørutdanning ved HiG. De fleste forelesningene vil derfor være nettbaserte.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Gjennomføring av obligatoriske laboratorie- og regneøvinger.
Antall oppgis ved semesterstart.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i den felles elkraftutdanningen som de tre institusjonene HiG, HiØ og Karlstad Universitet (KAU) samarbeider om. Høgskolen i Gjøvik har ansvaret for dette emnet for alle de tre institusjonene.