Elektronikk 2 og Lineær Systemteori
2011-2012 - ELE3321 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1051 Elektronikk

REA2081 Matematikk 2 for elektro og fleksibel ingeniørutdanning

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap om modellering av fysiske systemer, elektroniske systemkompenenter og begreper som støy, jording og forvrengning.

Kunnskap:

 • Kjenne til koblinger med operasjonsforsterkere og komparatorer
 • Kjenne til beregning av støy i elektroniske systemer
 • Kjenne til forvrengning og jording av elektriske systemer
 • Kjenne til prinsipper  for omforming av et signal mellom analog og digital form
 • Kjenne til teori for modellering av fysiske systemer
 • Kjenne til prinsippet for seriekompensasjon og stabilitet

Ferdigheter:

 • Kunne konstruere koblinger ved bruk av elektroniske systemkomponenter
 • Kunne berenge støyen i et elektronisk system
 • Kunne bruke dataverktøy for simulering av elektroniske kretser
 • Kunne modellere et fysisk system ved hjelp av differensialligninger og løse disse ligningene
 • Kunne utføre enkel regulering av et system med tanke på stabilitet

Emnets temaer

 • Operasjonsforsterkere
 • Elektriske støyformer og støymodeller
 • Analog signalbehandling
 • Effektforsterkere
 • Omformere fra analoge til digitale signal og digitale til analoge signal
 • Faselåste sløyfer
 • Forvrengning
 • Jording
 • Matematisk modellering av fysiske systemer
 • Transferfunksjon og Laplacebeskrivelser
 • Frekvensresponser og analyser
 • Seriekompensasjon og stabilitetsundersøkelser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, første gang 2012/2013.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator (som ikke kan kommunisere med andre)

Obligatoriske arbeidskrav

Antall obligatoriske øvinger oppgis ved semesterstart.

Læremidler

Kompendium: Elektronikk II av Arne Wold og Håkon Solum

Kompendium: Lineær Systemteori av Håkon Solum

Supplerende lærebok: Dynamiske systemer - modellering, analyse og simulering av Finn Haugen (2. utg.)