Reguleringsteknikk og Instrumenteringsteknikk
2011-2012 - ELE3331 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE3321 Elektronikk 2 og Lineær systemteori

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha gode kunnskaper i dimensjonering av reguleringssystemer og kompensasjonsmetoder, samt oversikt over moderne metoder som tilstandsrom modeller, multivariabel regulering og estimeringsteknikk. 

Etter fullført emne skal studentene kjenne til de mest vanlige metoder for måling av tilstander for prosessinstrumentering med hovedvekt på elektroniske løsninger og informasjonsoverføring

Kunnskap:

 • Kjenne til seriekompensasjon
 • Kjenne til kaskaderegulering og forholdsregulering
 • Kjenne til tilstandstilbakekobling
 • Kjenne til ikke minimum fasesystemer
 • Kjenne til ulineariteter i reguleringssystemer
 • Kjenne til digitale reguleringssystemer
 • Kjenne til grafisk programmering
 • Kjenne til standardisering i instrumenteringsverdenen
 • Kjenne til grunnleggende begreper og definisjoner innen emnet som: nøyaktighet, konformitet, linearitet,oppløsning, repeterbarhet
 • Kjenne til usikkerhet, kalibrering, regresjonsanalyse og statistisk prosesskontroll
 • Kjenne til deteksjon av:
  Resistans, kapasitans, trykk, posisjon, hastighet
 • Kjenne til metoder for signaloverføring og standarder
 • Kjenne til teknisk sikkerhet og dokumentasjon av instrumenteringssystemer

Ferdigheter:

 • Kunne beregne reguleringssløyfer med foroverkobling og tilbakekobling
 • Kunne utføre simulering i MatLab og LabView
 • Kunne utføre bergeninger med tilstandsrom modeller
 • Kunne sette opp modeller for multivariabel regulering
 • Kunne programmere signal og overvåkingssystemer 

Emnets temaer

 Reguleringstekniske tema:

 • Seriekompensasjon
 • Regulering med foroverkobling
 • Kaskaderegulering
 • Forholdsregulering
 • Tilstandstilbakekobling
 • Ikke minimum fasesystemer
 • Tilstandsrom modeller
 • Multivariabel regulering
 • Ulineariteter i reguleringssystemer
 • Digitale reguleringssystemer
 • Simulering i MatLab og LabView

Instrumeteringstekniske tema:

 • Standardisering
 • Usikkerhet, kalibrering, regresjonsanalyse, statistisk prosesskontroll
 • Grunnleggende begreper og definisjoner innen emnet som
  nøyaktighet, konformitet, linearitet,oppløsning, repeterbarhet
 • Deteksjon av:
  Resistans, kapasitans, trykk, posisjon, hastighet
 • Metoder for signaloverføring og standarder
 • Teknisk sikkerhet og dokumentasjon av instrumenteringssystemer

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger og laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang 2013/2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent 80% av alle øvinger, godkjent 100% av alle lab.oppgaver
Antall øvinger og lab. oppgaver oppgis ved semesterstart.
Anslagsvis 2 øvinger og 2 lab-oppgaver.

Læremidler

Praktisk reguleringsteknikk, v/Finn Haugen

LabVIEW 2009 Student Edition, Robert H. Bishop, National Instruments  , ISBN-10: 0132141299
Supplerende lærebok:
Instrumenteringsteknikk av Odd Arild Olsen, Tapir forlag

Supplerende opplysninger

.