Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk
2011-2012 - ELE3341 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Emnet bygger på "Grunnlag, trefase/maskiner og trafo" som undervises ved Karlstad Universitet

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha det teoretiske og praktiske grunnlaget for å dimensjonere overføringsnett og elektriske anlegg.

Emnets temaer

Spenningsfall og effekttap i ledninger, fasekompensering, kortslutning og jordslutning, fordelingsnett med nettstasjon, regionalnett med transformatorstasjon, sentralnett med koblingsanlegg, kontrollanlegg, dimensjonering av isolasjon, påkjenninger av overspenninger, begrepet selektivitet.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet undervises samtidig for studenter ved HiØ og KaU, samt fleksibel ingeniørutdanning ved HiG. De fleste forelesningene vil derfor være nettbaserte.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Emnet består av to deleksamener, der hver deleksamen teller 50% av sluttkarakteren. Hver eksamen er på 3 timer og hver av eksamene må bestås for å få godkjent emnet. Ved stryk på en av deleksamene er det kun kontinuasjon i delemnet, man beholder karakteren fra det andre delemnet. Første kontinuasjonseksamen holdes uke 40.  

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

 Gjennomføring av obligatoriske laboratorie- og regneøvinger.
 Antall oppgis ved semesterstart.
 

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i den felles elkraftutdanningen som de tre institusjonene HiG, HiØ og Karlstad Universitet (KU) samarbeider om. Høgskolen i Gjøvik har ansvaret for dette emnet for alle de tre institusjonene.