Kraft-, varme- og kjøleteknikk
2011-2012 - ELE3351 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

Bachelor ingeniørfag eller bachelor of science

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha inngående kunnskap om forskjellige kraftprosesser, kjelteknologi, forbrennings- og røykgassrensing, samt kjøleteknikk. Studenten skal kunne analysere eksisterende teorier og metoder innenfor fagområdet.  Studenten skal kunne anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder.

Emnets temaer

 • Termodynamiske prosesser for konvertering av varme til mekanisk energi
 • Dampprosesser med varmeenergi fra fossile brensler, biobrensel og gassturbinprosess
 • Hovedkomponentene i dampgenerering
 • Forbrenning- og røykgassrensingteknikk samt kjøleteknikk
 • De ulike komponenter og systemer, design og drift
 • Økonomiske aspekter blir behandlet i drift av energisystemer.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)
Annet

Vurderingsformer

 • 3 obligatoriske innleveringer (teller 20 %)
 • Prosjektarbeid (teller 20 %)
 • Skriftlig eksamen (teller 60 %)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling av emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator (som ikke kan kommunisere med andre)

Læremidler

Kompendium Värme- och kraftteknik, 2007

Supplerende opplysninger

Støttelitteratur

 • Fundamentals of Engineering Thermodynamics, 2006
 • Tillämpad termodynamik, studentlitteratur, 2008