Grunnleggende landmåling
2011-2012 - GEO1181 - 20sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende innsikt og forståelse for de mest vanlige typer landmålingsutstyr, grunnleggende måle- og beregningsteknikker, vanlig benyttet programvare både i felt og på pc. Studenten skal kunne utføre enkle kvalitetsvurderinger av utført målemateriale.

Emnets temaer

 Instrumentlære:
 - Ulike instrumenters virkemåte med fokus på forståelse og instrumentkontroll (kvalitetssikring):
 -- Totalstasjon
 -- Niveller
 -- Lasere
 -- Elektroniske målebøker
 -- GNSS – uten og med elektronisk målebok
 - Dokumentasjon av instrumentkontroll
 - Standarder
 Målelære:
 - Nivellement
 - Polar innmåling
 - Polar utsetting
 - Frioppstilling
 - Enkel satellittmåling med RTK
 - Stikking av byggakser
 - Stikking av veg
 - Tunnelstikking
 Beregningslære:
 - Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
 -- Retninger og vinkler
 -- Nivelleringsregning
 -- Reduksjon av målinger til kartplan
 - Introduksjon av beregningsprogramvare:
 -- GIS-LINE
 -- GEMINI Oppmåling
 -- WSKTRANS
 -- Leica Geo-Office
 - Linjeberegning
 - Dokumentasjon
 - Standarder, FKB, SOSI, Geovekst, NorgeDigitalt
 Nøyaktighetslære:
 - Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
 - Feiltyper, og gardering mot feil
 - Middeltall
 - Standardavvik
 - Normalfordeling
 - Feilforplanting
 - Vekting av observasjoner
 - Korrelasjon
 - Applikasjon av Taylorrekka
 - Kort introduksjon til utjevning av målinger
 Andre temaer:
 - Tolkning av tegninger
 - Digital dataflyt mellom PC og målebøker
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 •  Oppgaveløsning (teller 40%)
 •  Muntlig, individuell utspørring (teller 60%)
 •  Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning= 10-12 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 40% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 40%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensurering
 Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.
 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 •  Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 1. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07023-9)
 •  Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 2. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07024-6)
 •  Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
 •  Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden.
 •  Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett
 •  Statens Kartverk. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
 •  Vegdirektoratet. (2007). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
 •  Vegdirektoratet. (2005). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Vegbygging.
 •  Instrument og programvare manualer

Supplerende opplysninger

Emnet utgjør samme innhold som "GEO1191 Grunnleggende landmåling 1" og "GEO1201 Grunnleggende landmåling 2". Dette emnet kan ikke godkjennes sammen med "GEO1191 Grunnleggende landmåling 1" og/eller "GEO1201 Grunnleggende landmåling 2".