Grunnleggende landmåling 2
2011-2012 - GEO1201 - 10sp

Forutsetter bestått

GEO1191 Grunnleggende landmåling 1

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha grunnleggende innsikt og forståelse for de mest vanlige typer landmålingsutstyr, grunnleggende måle- og beregningsteknikker, vanlig benyttet programvare både i felt og på pc. Studenten skal kunne utføre enkle kvalitetsvurderinger av utført målemateriale

Emnets temaer

 Målelære:
 - Stikking av byggakser
 - Stikking av veg
 - Tunnelstikking
 Beregningslære:
 - Grunnleggende og forenklede, manuelle beregninger av koordinater og høyder
 -- Retninger og vinkler
 -- Reduksjon av målinger til kartplan
 - Introduksjon av beregningsprogramvare:
 -- GIS-LINE
 -- GEMINI Oppmåling
 -- WSKTRANS
 -- Leica Geo-Office
 - Linjeberegning
 - Dokumentasjon
 - Standarder, FKB, SOSI, Geovekst, NorgeDigitalt
 Nøyaktighetslære:
 - Nøyaktighetslære knyttet til kvalitetsmomenter som introduseres under instrument-, måle- og beregningslære
 - Feiltyper, og gardering mot feil
 - Middeltall
 - Standardavvik
 - Normalfordeling
 - Feilforplanting
 - Vekting av observasjoner
 - Korrelasjon
 - Applikasjon av Taylorrekka
 - Kort introduksjon til utjevning av målinger
 Andre emner:
 - Tolkning av tegninger
 - Digital dataflyt mellom PC og målebøker
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 •  Oppgaveløsning (teller 40%)
 •  Muntlig, individuell utspørring (teller 60%)
 •  Alle deler må være bestått

 Oppgaveløsning= 5-6 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 40% av emnekarakteren.
 Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 40%.
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 •  Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 1. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07023-9)
 •  Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 2. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07024-6)
 •  Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
 •  Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden.
 •  Statens kartverk. (2001) Geodatastandarden, grunnlagsnett
 •  Statens Kartverk. (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
 •  Vegdirektoratet. (2007). Vegdirektoratets håndbøker, 017 Geometrisk utforming.
 •  Vegdirektoratet. (2005). Vegdirektoratets håndbøker, 018 Vegbygging.
 •  Instrument og programvare manualer

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 100% med "GEO1181 Grunnleggende landmåling". Dette emnet kan ikke godkjennes sammen med "GEO1181 Grunnleggende landmåling".