Terrengmodeller
2011-2012 - GEO2121 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

GEO1121 GIS Intro

Forventet læringsutbytte

 Etter endt emne skal studenten:

 • Dokumentere grunnleggende innsikt om terrengmodellers virkemåte, muligheter og anvendelse, samt relatere dette til utvalgte og beslektede fagområder.
 • Beherske minst ett avansert terrengmodellprogram innen for et avgrenset område (avgrenset sammen med emneansvarlig).
 • Bevisstgjøre emnets rolle i en større sammenheng innen fagområdet.

Emnets temaer

 • Hva er en digital terrengmodell
 • Hvordan en digital terrengmodell etableres
 • Data-innsamling, ulike interpolasjonsmetoder med nøyaktighetsvurderinger
 • Kurvegenerering fra punktsky og terrenglinjer,
 • Baser med flere terrenglag
 • Prosjektering
 • Veiberegninger, byggegroper, borhull
 • Andre typer beregninger, masseberegninger
 • Kombinasjon av DAK-funksjoner og digital terrengmodell - Bygningsinformasjonsmodeller (BIM)
 • Visualisering og perspektivtegning, skyggelegging, fjerning av skjulte linjer, kombinering med ortofoto, rendering
 • Integrering av terrengmodell-produkter med andre programsystemer for videre bearbeidelse.
 • Animasjon, virtuell virkelighet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  Vurdering av ett gjennomført prosjekt som fremføres for øvrige emnedeltagere og faglærere 

Helhetlig vurdering av prosjektdokumentasjon (Skriftlig rapport) og framføring. Begge deler skal bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor
 Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.
 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Gjennomføring etter avtale med emneansvarlig.

Samme krav som under ordinære vurderingsformer.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 Bøker:

 • Jan Terje Bjørke: Digitale terrengmodeller (digitalt kompendium)
 • Herman Kolås: 3D visualisering av kartdata (web)
 • Zhilin Li, Qing Zhu and Christopher Gold: Digital terrain Modeling, ISBN 0-415-32462-9

 Annet:
 Håndbøker og kurshefter til dataprogrammer, Powel Gemini AS
 Utdelt materiell/notater