Praktisk landmåling
2011-2012 - GEO2281 - 10sp

Forutsetter bestått

GEO1181 Grunnleggende landmåling eller GEO1191+GEO1201

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære praktisering av landmålingsmetoder til planlegging, utføring og dokumentasjon av realistiske landmålingsoppgaver i henhold til gjeldende kvalitetsstandarder.

Etter gjennom ført emne skal studenten ha god forståelse om det matematiske/geometriske grunnlaget til jordas figur, samt koordinatsystemer og kartprojeksjoner.

Pedagogisk er emnet prosjektbasert og studentene skal kunne samarbeide nært ved gjennomføringen, samt dokumentere og presentere resultatene i fellesskap.

Emnets temaer

 Matematisk/geometrisk grunnlag:
 Erfaringer fra GEO1181 Grunnleggende landmåling bygges på med matematisk påfyll og innføring i jordklodens grunnleggende geometriske forhold.
 - Grunnleggende relevant derivering (inkludert partielle derivering)
 - Grunnleggende matriser
 - Transformasjoner inkludert parameterutvikling
 - Introduksjon til Minste kvadraters metode
 - Datum, koordinatsystemer (Jordsentrisk, geodetisk, plan og lokale)
 - Ellipsoidens geometri
 - Geoiden
 - Projeksjoner
 - Systemer brukte i Norge:
 -- EUREF89 – EUREF89–NTM – (med historisk bakgrunn om ED50 og NGO1948)
 -- NN1954
 Målingsteknikklære:
 Temaer her fokuserer på instrument- og målingssystemenes anvendelsesmetoder innenfor standardenes kvalitetskrav.
 - GNSS statisk vektormåling (ingen nettmåling!)
 -- Etablering/drift av lokal GNSS referanse
 -- ”Stop’n’Go” vektormåling (ingen nettmåling!)
 -- RTK måling
 ---- Mot lokal referanse
 ---- Mot CPOS
 - Frioppstilling
 - Nivellering
 - Trigonometrisk høgdemåling
 - Fagverksnett
 - Industrimåling samt 3D visualisering og detaljmåling
 - Utstikking – vei, byggeplass og bygg
 - Maskinstyring – installasjon, inmåling på maskin, drift
 Elektronisk virksomhet:
 Visualiserings teknikk presenteres sammen med siste utvikling i tverrfaglig elektronisk/digitalt samhandling.
 - Digital dataflytt i forhold til IAI standarder
 - Elektronisk samhandling
 - 3D visualisering ved bruk av programmet SketchUp e.l.
 

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, "dirigerte" selvstudier, øvings- og prosjektoppgaver, enten individuelt eller i arbeidsgrupper

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

  •  Oppgaveløsning (teller 40%)
  •  Muntlig, individuell utspørring (teller 60%)
  •  Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning= ca 7 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 40% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 40%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer

Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 - Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 1. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07023-9).
 - Karlsen, J. (2007). Geomatikkboka 2. BYGGDATA kompetanse (ISBN: 978-82-92-07024-6).
 - Borre, K. (1996). GPS i landmålingen. Aalborg. (ISBN: 87-984210-4-2).
 - Dueholm, K. & Laurentzius, M. (2002). GPS. København: Ingenioren/bøgen. (ISBN: 87-571-2412-4).
 - Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Collins, J. (2001). GPS Theory and Practice. Wien/New York: Springer. (ISBN: 3-211-83534-2).
 - Iliffe, J. & Lott, R. (2008). Datums and Map Projections for remote Sensing, GIS and Surveying. Scotland, UK: Whittles Publishing. (ISBN: 978-1-904445-47-0).
 - Van Sickle, J. (2001). GPS for Land Surveyors, Second Edition. Great Britain: Taylor & Francis Group. (ISBN: 1-57504-075-1
 - El-Rabbany, Ahmed. (2006) Introduction to GPS: The Global Positioning System (2nd ed.). Boston MA: Artech House Inc. (ISBN 978-1-59693-016-2).
 - Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
 - Statens kartverk (2005). Geodatastandarden
 - Statens kartverk (2001). Geodatastandarden, grunnlagsnett
 - Statens kartverk (2005).Satellittbasert posisjonsbestemmelse
 - Statens kartverk (1999). Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser.
 - Statens kartverk (2004). Koordinatbasert referansesystem
 - Instrument og programvare manualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler).
 - Egne kompendier og notater