Juss og matrikkellære
2011-2012 - GEO2331 - 10sp

Forutsetter bestått

GEO1181 Grunnleggende landmåling eller GEO1191 Grunnleggende landmåling 1

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studntene ha en grunnleggende forståelse for sentrale rettsprinsipper, med spesiell vekt på å forstå rollefordelingen mellom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet, og da knyttet opp mot byggebransjens virkeområde.

Etter endt emne skal studenten kunne:

 •  Gjøre rede for gjeldende rettsregler, rettskilder og rettssystemets forhold til samfunnet;
 •  Anvende forvaltningsloven og offentlighetsloven i plan- og byggesaker
 •  Forklare sammenhenger og prosedyrer ved kartforretninger og fradelingssaker
 •  Tolke kommuneplaner og reguleringsplaner og gjøre rede for planprosedyren for kommunal planlegging.

Videre skal studentene opparbeide seg en grunnleggende forståelse av matrikkelloven, gjennomføring av matrikkelforretning og praktisk innmåling av eiendomsgrenser.

Etter endt emne skal studentene:

 •  Kjenne til matrikkelloven
 •  Være i stand til å gjennomføre en matrikkelforretning
 •  Kunne gjennomføre praktisk innmåling av eiendomsgrenser ved hjelp av totalstasjon og GNSS
 •  Kjenne til hvilke krav som stilles til innmåling av eiendomsgrenser
 •  Kunne vurdere om innmålingen av eiendomsgrensene er gjennomført i henhold til de krav som stilles
 •  Kunne utarbeid matrikkelbrev (målebrev)
 •  Kunne oppdatere digitale eiendomsdatabaser

Emnets temaer

 •  Generelle rettsbegreper
 •  Forvaltningsrett
 •  Tingsrett
 •  Kart- og delingsforretning
 •  Plan- og bygningsrett
 •  Arealplaner
 •  Eiendomsrett
 •  Matrikkelloven
 •  Matrikkelforretning
 •  Bruk av totalstasjon til innmåling av eiendomsgrenser
 •  Bruk av satellittutstyr til innmåling av eiendomsgrenser
 •  Standarder
 •  Matrikkelbrev
 •  Digitale einendomsdatabaser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen teller 60%
 • Oppgaveløsning teller 40%

Oppgaveløsning= 3 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil gjelde helhetsvurderingen (40%).

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen, oppgaveløsning må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Lovsamling og/eller utskrifter fra Lovdata

Obligatoriske arbeidskrav

3 oppgaver (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

 • Norges lover 1687-2008 studentutgave, Flock/Lassen/Bull mfl, Fagbokforlaget, 2009, 978-82-450-0870-8
 • Fast eiendoms rettsforhold kort og godt, Bull, Kirsti Strøm og Winge, Nikolai K., Universitetsforlaget, 2009, 978-82-150-1427-2
 • Knophs oversikt over Norges rett, 13. utgave, Knoph, Ragnar, Universitetsforlaget, 2009, 978-82-150-1406-7 (lovlige kopier av aktuelle sider deles ut)
 •  Statens kartverk (2000). Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser.
 •  Statens kartverk (2005). Kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata (Geodatastandarden).
 •  Statens kartverk (2005). Satellittbasert posisjonsbestemmelse.
 •  Instrument- og programvaremanualer

Erstatter

GEO1211+GEO2271 eller GEO1211F+GEO2271F