Stikking, videregående
2011-2012 - GEO3061 - 10sp

Forutsetter bestått

  •  GEO1181 Grunnleggende landmåling
  •  GEO2281 Praktisk landmåling

Anbefalt forkunnskap

  •  GEO2121 Terrengmodeller
  •  GEO2151 Landmålingsanalyse

Forventet læringsutbytte

 Etter emnet skal studentene:-
 - Videreutvikle basiskunnskapen innen stikking innen hele prosessen fra prosjektering via stikking og kontroll/dokumentasjon.
 - Utvikle evnen til tegningstolkning.
 - Utvikle evnen til å forstå bygg- og anleggskontrakter.
 - Videreutvikle praktiske ferdigheter med stikningsutstyr og tilhørende programvare.
 - Ha kjennskap til maskinstyring og dens prinsipper.
 

Emnets temaer

 Prosjektering, masseberegning, tegningstolkning, kontraktsforståelse, praktiske stikningsoppgaver, aktuelle dataprogrammer, maskinstyring, prosjektoppgave (eksempelvis):
 - Etablering av stikningsgrunnlag,
 - Stikking med GPS, totalstasjon og digitalniveller,
 - Viktige håndbøker knyttet til veiprosjektering og veistikking
 - Dokumentasjon med vurdering av resultatene,
 - Rapportskriving
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 Vurdering av prosjekt(er):
 4 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter.
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor
 Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.
 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

1 ekskursjon (må være godkjent av emneansvarlig)

Læremidler

 Kompendier:
 Godager, B. (2008) Utstikking på bygg og anlegg
 Godager, B.& Preiss, G. (2004) Nøyaktighetslære og utjevningslære
 

 Annet:
 Kontraktsdata og tegninger fra et anlegg
 Håndbøker til PC-program og elektroniske målebøker
 Geodatastandarden
 Brukerhåndbok for dataprogrammene Road Runner, Gemini Oppmåling og GIS-Line
 Diverse utdelt materiale/ notater